برچسب: علیرضا خسروپناه

تعداد ۱۶۸ تخت بیمارستانی دزفول به دلیل نداشتن پرستار غیرفعال است

رییس دانشگاه علوم پزشکی دزفول با اشاره به کمبود ۴۰۰ پرستار، بهورز و نیروی اورژانس در این دانشگاه گفت: ۱۶۸ تخت در بخش‌های مختلف بیمارستان بزرگ دزفول به دلیل نداشتن پرستار غیرفعال است. علیرضا خسروپناه افزود: آمار اشغال تخت بیمارستان بزرگ دزفول ۹۰ درصد است که درصورت تخصیص جذب سهمیه جدید پرستار به این دانشگاه، بخشی از اشغال تخت در کوتاه مدت کاهش می‌یابد. وی با تشریح دلایل کمبود پرستار در دزفول گفت: طی ۴۰ سال گذشته تنها ۱۰۰ تخت بستری دولتی در دزفول افتتاح شده است که ساخته نشدن بیمارستان و مراکز درمانی موجب شده است تا سهمیه مجوز […]

صدور مجوز رشته تخصصی کودکان و پرستاری داخلی جراحی در دزفول

دکتر علیرضا خسروپناه گفت: در راستای توسعه آموزش مجوز رشته تخصصی کودکان و پرستاری داخلی جراحی صادر شد. وی افزود: در حال حاضر ۱۱ رشته شامل: پزشکی، دستیاری داخلی، دستیاری اطفال، کارشناسی بهداشت، کاردانی هوشبری، کارشناسی اتاق عمل، کارشناسی علوم آزمایشگاهی، کاردانی فوریت‌ها، کارشناسی فوریت‌ها، کارشناسی پرستاری و کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی در دانشگاه علوم پزشکی دزفول تدریس می‌شود.