SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,جهاد,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'جهاد,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,جهاد') OR (`po`.`tags` LIKE 'جهاد')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۶ مهر ۱۳۹۸
2019 October 18 /
/ 19 صفر 1441
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'جهاد'


انتشار 15 اسفند 1396
بدون دیدگاه

رئیس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی دزفول:

رئیس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی دزفول گفت: 100 درصد بذر کلزای هیبریدی مورد نیاز کشور در این شهرستان تولید می شود. ...